GDPR

Information till samtliga boende i Brf Harrie i Kävlinge
Hej,
I maj 2018 trädde nya regler om personuppgifter (GDPR) i kraft i Sverige och EU. Syftet med de
nya reglerna är att stärka den enskilda personens skydd när personuppgifter behandlas. De nya
reglerna innehåller bestämmelser om vilka uppgifter som får behandlas och när, individens rätt till
information om sådan behandling, möjligheten att få felaktiga uppgifter rättade eller till och med
raderade, begräsningar av direktmarknadsföring m.m.
HSB värnar alltid om din integritet och säkerhet. Vi arbetar aktivt för att säkerställa att de
personuppgifter som måste behandlas i vår verksamhet behandlas på ett säkert och tryggt sätt.
Vad är en personuppgift? Det är alla sorters uppgifter som kan kopplas samman med en enskild
person. Det spelar ingen roll om det är ett namn eller om det är någon annan uppgift, så länge
uppgiften direkt eller indirekt kan kopplas samman med dig. Det kan exempelvis vara ett medlemseller
telefonnummer. HSB behandlar personuppgifter för att administrera medlemskapet, uppfylla
rättsliga skyldigheter för att hålla medlems- och lägenhetsförteckning, hantera störningsärenden,
skötsel av gemensamma utrymmen, administration av lägenhetsnycklar och larm samt ekonomisk
förvaltning. HSB behandlar aldrig dina personuppgifter om det inte är tillåtet. Vi behandlar inte heller
personuppgifter i större omfattning än vad som krävs i respektive fall.
Dina personuppgifter behandlas i allt väsentligt av HSB, men i vissa fall kan externa leverantörer
behöva behandla uppgifterna. Om så blir aktuellt, säkerställer HSB alltid att även leverantörens
behandling är säker.
Vill du veta mer kan du läsa vår integritetspolicy som finns här nedan. Om du har
några frågor rörande detta kan du alltid kontakta oss i styrelsen.
Med vänlig hälsning Styrelsen

 

                                             PERSONUPPGIFTSPOLICY


1 BAKGRUND
I den verksamhet som HSB Brf Harrie Kävlinge (”Bostadsrättsföreningen”) bedriver
behandlas diverse personuppgifter. Det är av största vikt att all sådan behandling utförs på ett
korrekt sätt som inte riskerar att göra intrång i den personliga integriteten hos den vars
personuppgifter behandlas. Bostadsrättsföreningen ska i alla lägen se till att personuppgifter
behandlas på ett lagenligt och korrekt sätt, samt att samtliga som behandlar personuppgifter för
Bostadsrättsföreningens räkning har de kvalifikationer och den kunskap som krävs för
behandling av sådana uppgifter.
Denna personuppgiftspolicy (”Policyn”) innehåller regler och riktlinjer för den behandling av
personuppgifter som görs av Bostadsrättsföreningen i egenskap av personuppgiftsansvarig samt
personuppgiftsbiträde, oavsett vilken typ av personuppgifter det är fråga om och vems
personuppgifter det rör. Syftet med Policyn är att tillhandahålla de registrerade viktig
information om Bostadsrättsföreningens personuppgiftshantering, öka kunskapen inom
Bostadsrättsföreningen avseende innehållet i Europaparlamentets och Rådets Förordning
2016/679 av den 27 april 2016 (”Dataskyddsförordningen”) och säkerställa att
Bostadsrättsföreningen uppfyller sina skyldigheter enligt Dataskyddsförordningen.
2 VAD, VARFÖR OCH HUR LÄNGE BEHANDLAR
VI?
2.1 ALLMÄNT
Bostadsrättsföreningen samlar in och behandlar personuppgifter inom de områden och
funktioner som listas nedan.
I flera fall när vi begär in personuppgifter gör vi det i syfte att uppfylla lagstadgade eller
avtalsenliga krav eller krav som är nödvändiga för att ingå ett avtal med exempelvis våra
medlemmar, styrelseledamöter, andrahandshyresgäster, anställda, eller leverantörer. I fall den
registrerade inte tillhandahåller de uppgifter som vi begär kan det i vissa fall medföra att vi inte
kan ingå ett avtal eller fullgöra våra förpliktelser i ett avtal med den registrerade.
Nedan finner du de områden inom vilka Bostadsrättsföreningen behandlar personuppgifter. I
anslutning till respektive område anges även ändamålen och den lagliga grunden för
behandlingen, vilka som mottar uppgifterna samt lagringsperiod m.m.
2.2 MEDLEMMAR
Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare?
Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen namn, adress, personnummer, ekonomisk
information så som i förekommande fall bankkonto, kreditupplysningsinformation, insats för
2 (11)
bostadsrätt, uppgifter om pantsättning, tidpunkt för inträde och utträde ur
Bostadsrättsföreningen, uppgifter om lägenheten, uppgift om parkeringsplats och förråd.
Vissa av de personuppgifter Bostadsrättsföreningen behandlar kan utgöra känsliga
personuppgifter, exempelvis uppgifter som framkommer i anslutning störningsärenden samt i
förekommande fall uppgifter om parkering för rörelsehindrad, boendeanpassning eller
sjukdomstillstånd. Se mer om Bostadsrättsföreningens hantering av känsliga uppgifter nedan.
De som kan komma i kontakt med uppgifterna är Bostadsrättsföreningens styrelse, anlitad
mäklare, potentiell köpare, HSB-Skåne, banker och myndigheter om så krävs.
Medlemsförteckningen är till följd av lagkrav offentlig.
För vilka ändamål behandlas personuppgifterna?
Personuppgifterna behandlas för följande ändamål: allmänt administrera medlemskapet,
uppfylla rättsliga skyldigheter avseende att hålla medlemsförteckning och lägenhetsförteckning,
hantera störnings- och anmälningsärenden, skötsel av gemensamma utrymmen, administration
av lägenhetsnycklar samt ekonomisk förvaltning.
Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?
Personuppgifter för bostadsrättsföreningens medlemmar behandlas för att uppfylla rättsliga
skyldigheter, ingå eller fullgöra avtal med medlemmen eller med stöd utav en
intresseavvägning. För det fall personuppgifter delas med banker som önskar få kännedom om
nuvarande eller tidigare pantförhållanden på bostaden inhämtas alltid ditt samtycke.
Hur länge lagras uppgifterna?
Bostadsrättsföreningen lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen
med behandlingen. Bostadsrättsföreningen genomför därför regelbundna gallringar bland
personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs. När ett medlemskap upphör
finns som utgångspunkt ingen anledning att spara medlemmens personuppgifter. Gallring ska i
sådana fall ske snarast möjligt efter att medlemskapet upphört.
Från detta finns dock viktiga undantag. För att uppfylla sina åtaganden enligt lag behöver
Bostadsrättsföreningen spara vissa uppgifter om medlemmen även under en period efter att
medlemskapet upphört. Exempelvis måste uppgifter sparas för att uppfylla rättsliga skyldigheter
avseende beskattning, bokföring eller för att försvara oss vid rättsliga anspråk. I dessa
undantagsfall lagras uppgifter i t.ex. 7 år (rörande bokföring, beskattning etc eller 10 år (viss
preskription).
2.3 ANDRAHANDSHYRESGÄSTER
Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare?
Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen namn, personnummer, adress, ekonomisk
information och eventuellt andra ansökningshandlingar.
De som kan komma i kontakt med uppgifterna är Bostadsrättsföreningens styrelse, vicevärden,
låsleverantörer, HSB-Skåne och myndigheter om så krävs.
3 (11)
Vissa av de personuppgifter Bostadsrättsföreningen behandlar vid hantering av störnings- eller
anmälningsärenden kan utgöra känsliga uppgifter. Se mer om Bostadsrättsföreningens hantering
av känsliga uppgifter nedan.
För vilka ändamål behandlas personuppgifterna?
Andrahandshyresgästens personuppgifter behandlas för följande ändamål: hantera
intresseanmälningar, godkänna och säkerställa lovlig andrahandsuthyrning, fastighetsservice,
nyckelbeställning och störnings- eller anmälningsärenden.
Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?
Andrahandshyresgästens personuppgifter behandlas för att fullgöra skyldigheter enligt lag, för
ingåendet och fullgörandet av avtal och/eller med stöd av en intresseavvägning.
Hur länge lagras uppgifterna?
Bostadsrättsföreningen lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen
med behandlingen. Bostadsrättsföreningen genomför därför regelbundna gallringar bland
personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs. När hyresförhållandet upphör
finns som utgångspunkt ingen anledning att spara den f.d. andrahandshyresgästens
personuppgifter. Gallring ska i sådana fall ske snarast möjligt efter hyresförhållandets
upphörande.
Från detta finns dock viktiga undantag. För att uppfylla sina åtaganden i enlighet lag behöver
Bostadsrättsföreningen spara vissa uppgifter om andrahandshyresgästen även under en period
efter hyresförhållandets upphörande. Exempelvis måste uppgifter sparas för att uppfylla rättsliga
skyldigheter avseende beskattning eller bokföring. I dessa undantagsfall lagras uppgifter i t.ex. 7
år (rörande bokföring, beskattning etc eller 10 år (viss preskription).
2.4 ANSTÄLLDA
Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare?
Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen namn, personnummer, telefonnummer,
bankuppgifter, underlag för ersättning och förmåner, adress, information om närstående,
kvalifikationer samt uppgifter om erfarenhet och utveckling.
De som kan komma i kontakt med uppgifterna är Bostadsrättsföreningens styrelse, HSB-Skåne
och myndigheter när så krävs.
För vilka ändamål behandlas personuppgifterna?
Den anställdes personuppgifter krävs bland annat för följande ändamål: löneutbetalning,
beräkning av provision, lönerevision och andra ersättningar och förmåner, allmän
personaladministration, kontakta anhöriga i samband med tillbud/olyckor rörande den anställde,
tillhandahålla företagshälsovård, semester, administration av anställningsförmåner (inklusive
pensioner, livförsäkring och hälso- och sjukvårdsförsäkring), upprätthållande av sjukdoms- och
frånvarodokumentation för beräkning av sjuklön och deltagande i rehabiliteringsutredningar i
enlighet med arbetsmiljölagen, beslut om lämpligheten för visst arbete, möjliggöra utvärdering
och granskning av prestationer (inklusive information om prestationsförmåga och annan
bedömningsinformation och utvecklingssamtal med den anställde) och också för att säkerställa
4 (11)
uppfyllelse av legala skyldigheter (inklusive, men inte begränsat till, inkomstskatt och
socialförsäkringslagstiftning och all relevant arbetsrättslig lagstiftning, såsom för att uppfylla de
turordningsbestämmelser som gäller vid uppsägning eller för att utfärda arbetsgivarintyg).
Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?
Bostadsrättsföreningens anställdas personuppgifter inhämtas och behandlas för att fullgöra
skyldigheter enligt lag, kollektivavtal, för ingåendet och fullgörandet av enskilda avtal eller med
stöd av en intresseavvägning.
Hur länge lagras uppgifterna?
Bostadsrättsföreningen lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen
med behandlingen. Bostadsrättsföreningen genomför därför regelbundna gallringar bland
personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs. När en anställning upphör
finns som utgångspunkt ingen anledning att spara den f.d. anställdes personuppgifter. Detta
inkluderar den anställdes e-postkonto och eventuella uppgifter om den anställde på
Bostadsrättsföreningens webbplats. Gallring ska i sådana fall ske snarast möjligt efter
anställningens upphörande.
Från detta finns dock viktiga undantag. För att uppfylla sina åtaganden i enlighet med
arbetsrättslig, skatterättslig och socialförsäkringsrättslig lagstiftning behöver
Bostadsrättsföreningen spara vissa uppgifter om den anställde även under en period efter
anställningens upphörande. Exempelvis måste uppgifter sparas för att uppfylla rättsliga
skyldigheter avseende beskattning eller bokföring, åligganden rörande den anställdes
företrädesrätt till återanställning i lag (1982:80) om anställningsskydd samt för att hantera
rättsliga krav som kan tänkas riktas mot Bostadsrättsföreningen. Det krävs ibland också att
uppgifter bevaras för utbetalning av exempelvis pension eller avgångsvederlag. I dessa
undantagsfall lagras uppgifter i 2 år, 7 år (rörande bokföring, beskattning etc) eller 10 år (viss
preskription). För vissa pensionsåtaganden måste uppgifter lagras betydligt längre än så.
Vissa av de personuppgifter Bostadsrättsföreningen behandlar till följd av anställningen kan
utgöra känsliga uppgifter. Häribland kan nämnas sjukdomstillstånd eller facklig tillhörighet. Se
mer om Bostadsrättsföreningens hantering av känsliga uppgifter nedan.
2.7 FÖRTROENDEVALDA
Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare?
Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen namn, adress, e-post, telefonnummer,
personnummer, styrelsearvoden, bankuppgifter, yrkesbakgrund och kvalifikationer och uppgift
om nuvarande arbetsgivare.
De som kan komma i kontakt med personuppgifterna är Bostadsrättsföreningens styrelse och
dess anställda, medlemmar, HSB-Skåne och myndigheter om så krävs.
För vilka ändamål behandlas personuppgifterna?
Personuppgifterna behandlas för följande ändamål: valberedning och nominering av ledamöter
och styrelse, betala ut styrelsearvode, för att generellt hantera ledamotsuppdraget, fakturering
och bokföring.
5 (11)
Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?
Förtroendevaldas personuppgifter behandlas för att uppfylla rättsliga skyldigheter, ingå eller
fullgöra avtal eller med stöd utav en intresseavvägning.
Hur länge lagras uppgifterna?
Bostadsrättsföreningen lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen
med behandlingen. Bostadsrättsföreningen genomför därför regelbundna gallringar bland
personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs. När ett ledamotsuppdrag
upphör finns som utgångspunkt ingen anledning att spara ledamotens personuppgifter. Gallring
ska i sådana fall ske snarast möjligt efter att uppdraget upphört. För att hantera bl.a.
överlämning gallras personuppgifter för ledamöter ett år efter att ledamotsuppdraget upphört.
Från detta finns dock viktiga undantag. För att uppfylla sina åtaganden enligt lag behöver
Bostadsrättsföreningen spara vissa uppgifter om ledamoten även under en period efter att
medlemskapet upphört. Exempelvis måste uppgifter sparas för att uppfylla rättsliga skyldigheter
avseende beskattning eller bokföring. I dessa undantagsfall lagras uppgifter i t.ex. 7 år (rörande
bokföring, beskattning etc eller 10 år (viss preskription).
2.8 KUNDER OCH LEVERANTÖRER
Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare?
Bostadsrättsföreningen behandlar personuppgifter avseende företrädare för kunder och
leverantörer som vi har eller avser att ingå avtal med. Personuppgifter som behandlas kan bland
annat vara namn, telefonnummer, e-post, adress, ekonomisk information, ID-kort och yrkestitel.
De som kan komma i kontakt med uppgifterna är huvudsakligen Bostadsrättsföreningens
styrelse, ekonomi- och inköpsansvariga, HSB-Skåne och myndigheter om så krävs.
För vilka ändamål behandlas personuppgifterna?
Bostadsrättsföreningen behandlar personuppgifterna för att generellt kunna administrera avtal,
hantera fakturor och för att kunna ställa frågor till kunden eller leverantören som
Bostadsrättsföreningen kan ha avseende de varor eller tjänster som Bostadsrättsföreningen
köper.
Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?
För att kunna ingå och fullgöra avtal med kunder och leverantörer behandlar
Bostadsrättsföreningen personuppgifter tillhörande personer som är företrädare för kunderna
och leverantörerna. Vissa personuppgifter kan också behandlas med stöd av en
intresseavvägning eller på grund av att Bostadsrättsföreningen har en rättslig skyldighet till det,
exempelvis personuppgifter på fakturor till följd av bokföringsskyldighet.
Hur länge lagras personuppgifterna?
Bostadsrättsföreningen lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen
med behandlingen. Bostadsrättsföreningen genomför därför regelbundna gallringar bland
lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs efter det att
avtalsrelationen upphört.
6 (11)
Bostadsrättsföreningen kan dock behöva lagra personuppgifterna efter det att avtalsrelationen
upphört, bland annat för att administrera eventuella garantier och reklamationsfrister, hantera
rättsliga krav som kan tänkas riktas mot Bostadsrättsföreningen, för att säkerställa uppfyllelse
av legala skyldigheter, exempelvis avseende beskattning eller bokföring eller för att
marknadsföra tjänster och skicka erbjudanden som Bostadsrättsföreningen tror kan vara av
intresse för våra f.d. kunder. Undantagsvis sparas därför personuppgifter i 2 eller upp till 10 år
från avtalsförhållandets upphörande eller tills att personen invänt mot direktmarknadsföring.
Personuppgifter avseende potentiella kunder eller kundföreträdare för potentiella kundbolag tas
bort när dialogen med kunden upphört, under förutsättning att ingen kundrelation inletts, eller
direkt om kunden eller kundföreträdaren invänder mot direktmarknadsföring.
2.9 SÄRSKILT OM KÄNSLIGA UPPGIFTER
Med känsliga uppgifter avses i Policyn sådana personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt
ursprung, personliga åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i
fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt
identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv
eller sexuella läggning.
Bostadsrättsföreningen kan behöva behandla känsliga personuppgifter inom ramen för
anställningen och i anslutning till störnings- och anmälningsärenden, bostadsanpassningar och
administration av parkering för rörelsehindrade.
Bostadsrättsföreningen behandlar aldrig känsliga uppgifter utan samtycke från den registrerade
eller utan att det föreligger sådant stöd som framgår av artikel 9 Dataskyddsförordningen,
exempelvis för att fullgöra skyldigheter eller utöva särskilda rättigheter inom arbetsrätt, social
trygghet och socialt skydd eller när behandlingen är nödvändig för att skydda den registrerades
eller annans grundläggande intressen, när registrerad är fysiskt eller rättsligt förhindrad att ge
samtycke, i vissa fall inom ramen för facklig verksamhet, om uppgifterna redan offentliggjorts
av den registrerade, om det är nödvändigt med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse, om det är
nödvändigt av skäl som hör samman med bland annat bedömning av arbetstagares
arbetskapacitet eller tillhandahållande av hälso- och sjukvård eller om det är nödvändigt med
hänsyn till statistiska ändamål.
Vid varje behandling av känsliga uppgifter vidtar Bostadsrättsföreningen alltid lämpliga
säkerhetsåtgärder för att skydda uppgifterna. Personuppgifter är aldrig tillgängliga för fler
personer än vad som är nödvändigt. Detta gäller såväl när Bostadsrättsföreningen agerar
personuppgiftsansvarig som personuppgiftsbiträde.
3 HUR BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER?
3.1 ALLMÄNT
När Bostadsrättsföreningen samlar in, behandlar och lagrar personuppgifter ska detta i varje fall
ske på ett lagligt, korrekt, öppet och ändamålsenligt sätt och endast i den mån
Bostadsrättsföreningen bedömer det nödvändigt. Bostadsrättsföreningen ska genomgående
behandla personuppgifter på ett sätt som undviker att kränka den registrerades personliga
7 (11)
integritet. I samtliga fall av personuppgiftsbehandling är Bostadsrättsföreningen mycket noga
med att personuppgifterna skyddas av lämpliga säkerhetsåtgärder.
Bostadsrättsföreningen kan behandla personuppgifter antingen genom att själv samla in och
behandla uppgifterna självständigt och för egen räkning eller, i undantagsfall, på uppdrag av
andra bolag. Bostadsrättsföreningen kan därmed agera dels som personuppgiftsansvarig men
även i vissa fall som personuppgiftsbiträde. I vissa fall är Bostadsrättsföreningen gemensamt
personuppgiftsansvarig med en annan aktör.
I flera fall när vi begär in personuppgifter gör vi det, som nämnts ovan, i syfte att uppfylla
lagstadgade eller avtalsenliga krav eller krav som är nödvändiga för att ingå ett avtal med en
medlem, styrelseledamot, andrahandshyresgäst, anställd eller en leverantör. I fall den
registrerade inte tillhandahåller de uppgifter som vi begär kan det i vissa fall medföra att vi inte
kan ingå ett avtal eller fullgöra våra förpliktelser i ett avtal med den registrerade. Om den
registrerade känner tveksamhet eller oro för att lämna en viss personuppgift kan denne kontakta
Bostadsrättsföreningen (se nedan under Kontaktuppgifter), varefter vi kan ge den registrerade
ytterligare information.
3.2 UTLÄMNING AV UPPGIFTER TILL EXTERN PART
Bostadsrättsföreningen kan, från tid till annan, behöva överlämna information till relevant tredje
man (inklusive, men inte begränsat till, situationer där vi har en rättslig skyldighet att göra så).
För att i varje sådant fall säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett tryggt och säkert
sätt har Bostadsrättsföreningen som rutin att upprätta avtal (biträdesavtal eller dylikt) med varje
extern part som behandlar personuppgifter för Bostadsrättsföreningens räkning. I sådana avtal
anges alltid föremålet för behandlingen, behandlingens varaktighet, art och ändamål, typen av
personuppgifter och kategorier av registrerade samt våra skyldigheter och rättigheter som
personuppgiftsansvarig. Vidare ger Bostadsrättsföreningen alltid dokumenterade instruktioner
till personuppgiftsbiträdet som personuppgiftsbiträdet är skyldig att följa.
4 DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER
4.1 RÄTT TILL TILLGÅNG
Den registrerade har rätt att vända sig till Bostadsrättsföreningen i egenskap av
personuppgiftsansvarig och begära tillgång till de personuppgifter som Bostadsrättsföreningen
behandlar och även informeras om bland annat ändamålen med behandlingen och vilka som
mottagit personuppgifterna.
Bostadsrättsföreningen ska i egenskap av personuppgiftsansvarig förse den registrerade med
kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas. Vid eventuella extra kopior kan
Bostadsrättsföreningen komma att ta ut en administrationsavgift.
4.2 RÄTT TILL RÄTTELSE, RADERING ELLER
BEGRÄNSNING
Den registrerade har rätt att utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter rättade eller, under
vissa förutsättningar, begränsade eller raderade. Om den registrerade anser att
8 (11)
Bostadsrättsföreningen behandlar personuppgifter om denne som är felaktiga eller ofullständiga
kan den registrerade kräva att få dessa rättade eller kompletterade.
Den registrerade har även rätt att få sina uppgifter raderade bland annat i fall att de inte längre är
nödvändiga eller om behandlingen baseras på samtycke och detta har återkallats.
Om den registrerade begär att få uppgifterna rättade, raderade eller begränsade i behandling har
Bostadsrättsföreningen i egenskap av personuppgiftsbiträde som rutin att med rimlig
ansträngning underrätta varje mottagare av personuppgifterna om den registrerades begäran.
4.3 RÄTT ATT INVÄNDA
Den registrerade har rätt att när som helst invända mot behandling av dennes personuppgifter
om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av ett allmänintresse eller intresseavvägning
enligt artikel 6.1 (e) och (f) Dataskyddsförordningen.
Den registrerade har även rätt att när som helst invända mot behandling av dennes
personuppgifter om dessa behandlas för direkt marknadsföring.
4.4 RÄTT TILL DATAPORTABILITET
Den registrerade har rätt till att få ut de personuppgifter som denne tillhandahållit den
personuppgiftsansvarige och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan
personuppgiftsansvarig. Detta gäller dock under förutsättning att det
(a) är tekniskt möjligt och
(b) den lagliga grunden för behandlingen utgörs av samtycke eller att behandlingen varit
nödvändig för fullgörande av avtal.
4.5 RÄTT ATT ÅTERKALLA SAMTYCKE
Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när
som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i
personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades.
4.7 RÄTT ATT INGE KLAGOMÅL TILL DATAINSPEKTIONEN
Den registrerade har rätt att rikta klagomål till Datainspektionen.
Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 08-657 61 00
E-postadress: datainspektionen@datainspektionen.se
5 KONTAKTUPPGIFTER
Vid frågor om Policyn eller vid andra önskemål avseende personuppgifter, vänligen kontakta
Bostadsrättsföreningen enligt nedan.
9 (11)
Kontaktuppgifter
Namn: Styrelsen
E-postadress: info@brfharrie.se
6 ÄNDRINGAR AV POLICYN
Bostadsrättsföreningen förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera Policyn. Vid materiella
ändringar i Policyn eller om befintlig information ska behandlas på annat sätt än vad som anges
i Policyn, kommer Bostadsrättsföreningen att informera om detta på lämpligt sätt.

Dela den här sidan